Wednesday, December 28, 2016

Roof structure at the Royal Greenhouses of Laeken, near Brussels, 1875. Image reproduced in Peter Sloterdijk’s Spheres III: Foam, plural spherology, 2004.


nie, nie musz rozmawiać ze mną o moich ustach teraz
wiem, jak moje usta odczuwalne na ciebie
mały Wróbel, urazy nie może zastąpić tego, co widzieliśmy
ani który mamy zamiar stać
znów będziemy śmiać się i walczyć, aby nasze ubrania w dół
z dala od siebie nawzajem ręce
mamy ciepło ... mamy ciepło i znaleźć
w każdym z nas, drapieżnego ptaka.

_

no, you do not have to talk to me about my mouth now 
I know how my mouth felt on you 
little Sparrow, injuries can not replace what we saw 
or what we are going to become 
again we laugh and fight to keep our clothes down
away from each other's hands 
we have a warmth ... we found the heat 
and in each of us, a bird of prey.


1 comment:

Rick Forrestal said...

So "old world" beautiful.
😘